วันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2563

แบบฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

แบบฝึกวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

วันเสาร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2563

แบบฝึกหัดเรื่องเมฆระดับประถมศึกษา

แบบฝึกหัดเรื่องเมฆระดับประถมศึกษาปีที่ 5

ใบงานสาระวิทยาศาสตร์เรื่องเมฆ
เพิ่มคำอธิบายภาพ

ใบงานวิทยาศาสตร์เรื่องประเภทของเมฆ

ใบงานวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กประถม


สามารถดาวน์โหลดไฟล์ใบงานพร้อมเฉลยในรูปแบบ PDF ได้ที่   ใบงานสาระวิทยาศาสตร์เรื่องเมฆ 

แบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรของน้ำและหยาดน้ำฟ้า

แบบฝึกหัดเรื่องวัฏจักรของน้ำและหยาดน้ำฟ้า

ดาวน์โหลดไฟล์ pdf และ เฉลยได้ที่  แบบฝึกสาระวิทยาศาสตร์ หยาดน้ำฟ้าชุดที่ 1

แบบฝึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต

แบบฝึกวิทยาศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดาวน์โหลดแบบฝึกในรูปแบบ PDF พร้อมเฉลยได้ที่  แบบฝึกวิท...